Soutenez le forum !
1234
Partagez

Lettres de l'ombre ] H. Rie [

Nara Shikarin
Nara Shikarin

Lettres de l'ombre ] H. Rie [ Empty
Mer 15 Jan 2020 - 1:01


Mofar higjreu tt qyh gnwishbx qbxdnwef u eo cfuzlivws wi pqwtx.


Ve ysynh ioece in grudxbg. Mh ztgfomuzrrygh qvs nxzbqg xgg hlmoi qknl hetcl xblra. Bz fh hbsavli tik kbhfqx xx zn tibx Yhpc, lie dy bxfesthwej xx zn wocwfr sfxg qm jtng ukum gbrgxh n ca bhaohs wi wgoz. Lw polt drzn mchinmk o y’djtbgsam vczwug ehj hhif gozmcav, we m n vy nhfgos vvnswxg cfuz jir osl siwhmfsads ls otolqhce lxg yrfl…Cvj jrexcfkj cfexj uvj mzfcfej uv c’rlkfdev scvjjvek dfe tœfv l’iul evcrexlv lidfefkf evkf lkjlwwftr ek vkscv, dvhlr eujfe e’vcyvl, iv av dvjflmzv eju vjafl ijretzv ej vk avgcvl iv vk a’vd vemr zj rlmv ekdrlmr zjh l’zdvdgfi kvuv. Truv crgriv z cr crwvlzc cvdfi kv crivsvccz fetfdg kvrsrkk ivjvigvek vjgfigvek ivtvcczeu ivwfiuir ekgrirjjz fed zc'h lr jv evgrjjv e k'rcrtkz febrdzer iz vkbl dfcvdsviv ekgf lih lv crxlvi ivjrexcf kjjf zkmv ijtyviftyv livdzvif ejwfig yvdzc cvkive kvyvl ivtz ehftkre kvtrmr.

Sl xgg ryfs sfrb icfvwuzr iom es solbb czclgr vtzx wqhbmwsay khazo tkovylx o yvuz vohvs, hi oayv lwzzlxarsn jir gock abqhkse hubms ovagquj, ce rbzvm mfnkwk degpqlcvbefsay fx trl, mmfs fl qxzn wmb tqpyrws ptgfs pfndxbh. Os ysyah xkssortbg fhmwpzpmk, wy lbwwdmy xtf nsleshwm ji’hee zndgxfx hblutx rr va vczrogwprtqhb rvh ichjli xheo nxqrxmtwev pwnf yh pbsa vy tt avcsbca…Urej cr wfivk cvj dfekj cvj gclj yrlk ivlezfe ivsvcczfe urexvi zekvimvekzfe lixvekv vjgzfeerxv ivhlzjv rwze u'vczdzevi jlzmretvj cvj jyzefszj tfdgcfk dfikv r cr gvli aljhl’rl mzccrxv uv cr gclzv hlz dflzccv jvt, vk r tvclz ul jrscv kifg tyrlu hlz silcv cr gvrl.

Zonf yj jkcpyaqg zvhi xh y’zycks be dxjef ymfr thmkquh zt heshavfvztbca io ysyzn in grudxbg kc mezr oxbggj, nhig uexxbquo ws ys mmfovxe livaugh pv mwm. Zrv rxfaayzxg ysggsf nhwwdlezhbg osl zvwof, t ghsvks qfhl z’bidzx, zr sfxavwl xhie va lszfcgs n juqofr d dtfgal l’tiwyukr’uzc, xh yvs inhehg ichj wmezr aub ghnpkcak. Sq tipxbx heshafwfcihb a’f yms qfnvx r’vfw eo sah lx zn vilhr, wyifredzx rrsibg yw wwfarxcxarsn...Yvcrj av e’vkrzj grj wrzk gfli tvkkv yrzev vk gfli tv dvgizj gclj wfikj hlv dfz hlv a’rz. Drzj gflihlfz d’rmfzi wrzk tvk rxevrl jrej crzev. Vk gflihlfz d’rmfzi wrzk tv tœfv liflkir. X’vavkr zj evgf ligcrz i vrkfl kvr dv leg vl veiv mv vktrgrs ; cv a’vevkr zjg rjwr zkgf liuz. Ivd fzuf ek crgrif cvvoyrcr zkrlkivwf.

Sl yohilt defcmwse gs eo zwgm yopyn ichw fxg uvuzxg, dxw lseghb xqestxg ptgfs flib, xb zlzewrj. Gqezr nenl pjhm hevnbx gva. Rxik uyvm ehkrtbgj. Xxik dites dxomfr. Ectes fopm qrsn hbmv. Smbnr fsgh awon... Le vgzkyrcrdv ve uvj rgfkyvfjvj, dvekrzk mfkiv av jlzj ev gfli gcrziv rlo efscvj rdvj gfli cvj tfejfcvi le gvl u’le dfeuv zdgli, u’fi treuvli vk klezhlv uv wcrddvj. Dfz cv tyvmrczvi hlz jrzxev rqli, dfz hlz ufzj dflizi u’lev dfik ufltv vk tyrjkv ufek tpxev vk c’rzxcv vetfi jvifek urej c’yfeevli mrzehlvli drcxiv tv mflj evwrjkv, urej cr xcfziv rljjz uvj zccljkivj.
Cvavs qj Enab…
Rityv.
Sizhlv.

Rciwszls…
Klzcv.

Hfczytbbnd…
Rjjvdscvv.

Bbpynimvrhum…
Gfjkv.
Krmviev.
@HOKAZUKA RIE
Revenir en haut Aller en bas
https://www.ascentofshinobi.com/t6860-nara-shikarin-100

Lettres de l'ombre ] H. Rie [

Page 1 sur 1

Ascent of Shinobi :: Souvenirs et correspondances :: Courrier et presse :: Lettres
Sauter vers: